Algemene voorwaarden

van Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Media Outlaws B.V., handelend onder de naam ‘Media Outlaws’, statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.

Gedeponeerd op 12 December 2011 onder nr. 50853171 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen en alle overige met Media Outlaws gesloten overeenkomsten.

2. Voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn op de met Media Outlaws gesloten overeenkomsten voor zover Media Outlaws dat schriftelijk heeft erkend en bevestigd.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Media Outlaws gesloten overeenkomsten akkoord
te zijn gegaan.

4. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door Media Outlaws zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Media Outlaws te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.

5. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

6. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

 

Artikel 2

OFFERTES

1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte/aanbieding anders vermeldt.

2. In geval van een offerte komt de overeenkomst tot stand zodra de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard en de schriftelijke aanvaarding Media Outlaws heeft bereikt. Door de aanvaarding verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en doet hij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Media Outlaws de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.

4. Een door Media Outlaws gedane offerte of aanvaarde opdracht omvat uitsluitend de daarin beschreven werkzaamheden en verlening van diensten. In geen geval kunnen van Media Outlaws meerdere werkzaamheden en/of diensten worden gevorderd, hoe nauw ook die meerdere werkzaamheden en/of diensten verband houden met die welke in de offerte of opdracht staan beschreven.

5. Media Outlaws zal zich inspannen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Media Outlaws behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan zijn overeengekomen uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6. Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Media Outlaws verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Media Outlaws. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

 

Artikel 3

PRIJZEN, WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN

1. Vergoedingen voor verrichte werkzaamheden geschieden overeenkomstig de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs of tegen nadere schriftelijk op te maken prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijke prijsafspraken zijn vastgesteld.

2. Media Outlaws is te allen tijde gerechtigd om de prijzen aan te passen aan de wijzigingen in prijsbepalende factoren opgetreden in het tijdvak gelegen na het tijdstip van aanvaarding der opdracht en uitvoering der werkzaamheden. Indien deze aanpassingen binnen drie maanden na aanvaarding van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van wetgevingen en/of overheidsmaatregelen.

3. Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren zaken, welke Media Outlaws tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien, zijn tevens grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

4. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zijn schriftelijk tussen de opdrachtgever en Media Outlaws zijn overeengekomen.

5. Media Outlaws behoudt zicht het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet van Media Outlaws kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.

6. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Media Outlaws met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de opdrachtgever de hierdoor voor Media Outlaws ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die Media Outlaws reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag, alsmede de gederfde winst.

 

Artikel 4

DE VERPLICHTINGEN VAN MEDIA OUTLAWS

1. Media Outlaws verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem diensten te leveren overeenkomstig de omschrijving als nader in de offerte of overeenkomst gegeven.

2. Media Outlaws garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor eventueel geldende voorschriften. Media Outlaws waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever Media Outlaws voor aansprakelijkheid ter zake jegens derden.

3. Media Outlaws bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Media Outlaws verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

4. Media Outlaws is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5. De verplichting van Media Outlaws vervalt:
a. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan niet of niet juist nakomt.
b. Indien de opdrachtgever werkzaamheden verlangt die afwijken van het advies van Media Outlaws.
c. Indien door anderen dan door hulpkrachten en andere personen die rechtstreeks in opdracht van Media Outlaws werkzaam zijn werkzaamheden aan de opdracht worden uitgevoerd, daaronder begrepen wijzigingen achteraf.

6. De aansprakelijkheid voor Media Outlaws uit hoofde van deze garantie zal in alle gevallen beperkt zijn tot het totaal gefactureerde bedrag per opdracht exclusief BTW.

 

Artikel 5

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever is verplicht om aan Media Outlaws alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor Media Outlaws van belang zou kunnen zijn.

2. Media Outlaws heeft het recht de uitvoering van opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Media Outlaws veranderingen in de ontwerpen, schetsen, illustraties e.d. te (laten) aanbrengen. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht zullen extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4. De opdrachtgever is verplicht Media Outlaws vier proeven of gedrukte exemplaren van het werk te doen toekomen zodra reproductie heeft plaatsgevonden.

5. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven verstrekt, dient hij hiervan Media Outlaws onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever dezelfde of een soortelijke opdracht reeds eerder aan een ander bedrijf heeft gegeven dient hij dat bij zijn opdrachtverstrekking aan Media Outlaws te vermelden ongeacht of die opdracht door de ander al dan niet is aanvaard.

6. De proefdruk of het prototype van een te verveelvoudigen ontwerp, schets, of illustratie dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan Media Outlaws ter goedkeuring te worden voorgelegd, vóórdat tot verveelvoudiging wordt overgegaan. Media Outlaws controleert de laatste drukproef, revisieproef of laatste prototype en voorziet deze van haar paraaf en datum met vermelding “goed voor reproductie”.

7. Het is de opdrachtgever verboden om werknemers, medewerkers of hulpkrachten van Media Outlaws in dienst te nemen of daartoe pogingen te ondernemen. Bij overtredingen van dit verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Media Outlaws zijn verschuldigd ter grootte van vijf keer de jaaromzet van de betreffende kracht, berekend naar het gemiddelde over de vijf jaar voorafgaande aan de indiensttreding van de werknemer.

Artikel 6

BEWARING

1. Media Outlaws is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie gedurende een periode van twee jaren nadat deze informatie is verkregen. Behoudens tegenbewijs wordt Media Outlaws geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij Media Outlaws opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor Media Outlaws.

3. Het risico ter zake van de beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Media Outlaws, de opdrachtgever of derden.

4. De opdrachtgever vrijwaart Media Outlaws voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorafgaande leden bedoelde informatie.

5. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Media Outlaws afkomstige goederen en informatie.

6. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtgever opgeslagen goederen en informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

 

Artikel 7

LEVERING

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ten kantore van Media Outlaws.

2. Indien in afwijking van hetgeen is bepaald onder lid 1 aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever haar bedrijf uitoefent is overeengekomen, heeft Media Outlaws aan haar leveringsplicht voldaan, en de zaken zijn derhalve geleverd, indien zij de zaken aan de opdrachtgever aanbiedt.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Media Outlaws te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn, indien hij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen of, indien aflevering bij Media Outlaws is overeengekomen, de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Media Outlaws bij deze ophaalt.

4. Indien de opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. In zodanig geval zal Media Outlaws de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling van het volledig verschuldigde bedrag vermeerderd met een boete van 15% van het verschuldigde bedrag met dien verstande dat de boete ten minste € 750,– zal bedragen. Na verloop van deze termijn zal Media Outlaws gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is Media Outlaws gerechtigd de zaak voor en namens de opdrachtgever te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de opdrachtgever openstaande facturen. Niet te min blijft de opdrachtgever verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak, vermeerderd met kosten en boete, aan Media Outlaws (volledig) te voldoen.

5. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringsdatum zijn overeengekomen Media Outlaws verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om binnen de gewenste termijn te leveren.

6. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Media Outlaws eerst in nadat alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens door Media Outlaws zijn ontvangen, en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Media Outlaws is ontvangen.

7. In geval van te late levering of te late prestatie door Media Outlaws heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove onachtzaamheid aan zijde van Media Outlaws.

8. Media Outlaws zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de te late levering of te late prestatie, dan wel uit anderen hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden.

 

Artikel 8

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEIDSSTELLING

1. De eigendom van de zaken gaat pas op de opdrachtgever over zodra deze al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met Media Outlaws gesloten overeenkomst is nagekomen.

2. Zonder schriftelijke toestemming van Media Outlaws is de opdrachtgever niet gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op haar is overgegaan. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van Media Outlaws een onmiddellijk opvorderbare boete van € 12.000,–, onverminderd het recht van Media Outlaws daarnaast vergoeding van werkelijk geleden schade te vorderen.

3. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Media Outlaws gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De opdrachtgever zal aan Media Outlaws alle medewerking verlenen teneinde Media Outlaws in de gelegenheid te stellen het in sub a opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de zaken.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden dan is de opdrachtgever verplicht Media Outlaws zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Media Outlaws de vorderingen die de opdrachtgever op haar afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Media Outlaws te verpanden.

6. De opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Media Outlaws ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 9

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Media Outlaws is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Media Outlaws, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Media Outlaws met betrekking tot door haar geleverde zaken en diensten jegens haar opdrachtgever uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen als vermeld in artikel 4.

2. Indien en voor zover Media Outlaws gehouden is enige schade aan de opdrachtgever te vergoeden dan zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van het bedrag ter hoogte van het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering van Media Outlaws en het bedrag dat door deze verzekering wordt uitgekeerd. In het geval er door deze verzekering geen uitkering wordt gedaan is de aansprakelijkheid van Media Outlaws beperkt tot een bedrag ter hoogte van het factuurbedrag.

3. Media Outlaws is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Media Outlaws is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat door fouten van door of namens Media Outlaws ingeschakelde derden.

5. Media Outlaws is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

6. Media Outlaws is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

7. Indien Media Outlaws ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en Media Outlaws alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 10

OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING)

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Media Outlaws niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. In geval van overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van Media Outlaws, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder volmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in,- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en digitale voorzieningen waaronder begrepen ‘cloud computing’, alles zowel in haar bedrijf bij derden, van wie Media Outlaws de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever van Media Outlaws niet meer kan worden verlangd.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Media Outlaws opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Media Outlaws reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

 

Artikel 11

ADVIEZEN

1. Adviezen uitgaande van Media Outlaws worden naar beste kennis van zaken gegeven, doch Media Outlaws is ter zake op generlei wijze aansprakelijk.

Artikel 12

BETALING

1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Media Outlaws.

2. Reisuren worden volledig in rekening gebracht, tenzij anders uit de overeenkomst volgt.

3. De door Media Outlaws gemaakte kosten (onder andere onderzoek-, documentatiekosten e.d.) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Media Outlaws kan te allen tijde van opdrachtgever verlangen dat de gehele overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten of een gedeelte daarvan vooruit betaald wordt.

5. Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de betalingen te verrichten binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat hierdoor enig recht op aftrek of korting ontstaat.

6. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door Media Outlaws aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit brengt onder meer mede dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

7. Partijen sluiten uitdrukkelijk het recht op verrekening als bedoeld in artikel 6:127 BW uit. De datum waarop contant wordt betaald, of de verschuldigde bedragen over de bank- en/of girorekening van Media Outlaws worden bijgeschreven, geldt als betalingsdatum.

8. De opdrachtgever zal in gebreke zijn uitsluitend door overschrijding van de in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn. Ten gevolge hiervan verbeurt hij een vertragingsrente ad 1,5% per maand, welke vertragingsrente samengesteld per maand wordt berekend.

9. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag waartoe hij is aangemaand, dan heeft zulks onverminderd enig overigens aan Media Outlaws toekomend vorderingsrecht tot gevolg dat:
a. alle overige ten name van de opdrachtgever bij Media Outlaws openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
b. alle kosten van Media Outlaws zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen incassokosten, discontokosten, bankprovisies en dergelijke, om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vordering op de opdrachtgever te geraken, ten laste van de opdrachtgever komen. Ongeacht de werkelijk in verband met de incasso gemaakte kosten zal de opdrachtgever in ieder geval aan Media Outlaws verschuldigd zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van  250,–. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15% van het factuurbedrag dan zullen de werkelijke kosten ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Ingeval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel en chequekosten ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor kosten van remboursement of kosten verbonden aan telefonische bankopdrachten.

10. Betalingen, die vanwege de opdrachtgever aan Media Outlaws plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend ter afdoening van de oudst openstaande post ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

11. Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie betwist dient hij zijn bezwaren aan Media Outlaws binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk mede te delen.

12. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Media Outlaws de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rato restitutie van het door opdrachtgever ter zake reeds betaalde. Media Outlaws is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeenkomst geleden schade.

13. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag geeft uitsluitend recht op het gebruik van de schetsen, ontwerpen, illustraties en dergelijke, zoals door partijen overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik in een later stadium is de opdrachtgever een extra vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald door Media Outlaws. Indien ter zake niets schriftelijk is overeengekomen geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage.

 

Artikel 13

OPDRACHTEN VOOR ONBEPAALDE TIJD

1. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet lichtelijk van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

2. Alle andere opdrachten dan die gegeven zijn voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip.

3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist.

4. Voor opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste één maand.

5. Alle andere opdrachten dan die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen door partijen niet opgezegd worden, onverminderd voornoemd recht op annulering door Media Outlaws.

 

Artikel 14

ONTBINDING

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig en/of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze Algemene Voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke en zal de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Media Outlaws geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

 

Artikel 15

RETENTIERECHT

1. Media Outlaws is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

 

Artikel 16

AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT

1. De opdrachtgever garandeert Media Outlaws dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de vermenigvuldiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever aangeleverde zaken zoals kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Media Outlaws zowel in – als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Media Outlaws bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Media Outlaws door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Media Outlaws de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voor zover dit redelijkerwijs van Media Outlaws kan worden gevergd.

3. De rechten op zaken die voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Media Outlaws zijn verkregen of ontwikkeld, blijven steeds het eigendom van Media Outlaws.

4. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Media Outlaws het niet- exclusieve recht tot gebruik van de door Media Outlaws in het kader van de overeenkomst verkregen of ontwikkelde zaken. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot vermenigvuldiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

5. De opdrachtgever zal alle kopij, ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed danwel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan Media Outlaws en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Media Outlaws. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. De niet door de opdrachtgever verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van Media Outlaws, ook indien deze door haar aan de opdrachtgever zijn gefactureerd en betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.

7. Ingeval van verlies of beschadiging van de kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de opdrachtgever en/ of derden bevinden is de opdrachtgever verplicht de daaruit voor Media Outlaws voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 17

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Media Outlaws en de opdrachtgever, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of het arrondissement waar Media Outlaws is gevestigd.

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?