Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

SSNB

SSNB | Sportservice Noord-Brabant

Positie en autoriteit claimen in ons domein van sport en bewegen

Verschillende uitdagingen qua positionering

SSNB (Sportservice Noord-Brabant) zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven wordt gewerkt aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt!

Omdat Sportservice Noord-Brabant op een belangrijk kruispunt stond in haar marketing- en communicatie hebben we met twee gerichte workshops de strategie aangescherpt ten aanzien van positionering en proposities.
De eerste workshopsessie ging met name over strategie en positionering. Ter inspiratie is het archetype model gebruikt. De tweede workshopsessie ging in op droomklanten (persona’s) en bijbehorende propositie ontwikkeling en de doorvertaling naar communicatiemiddelen.

Strategie

Positionering

Merkidentiteit

Website

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Gymles

Strategische overwegingen

SSNB heeft verschillende uitdagingen qua positionering:

  1. Krachtige paraplu positionering vanuit toegevoegde waarde dat een aanscherping vraagt vanuit het archetype ‘ontdekker’.
  2. Verschillende domeinen en doelgroepen vraagt om proposities per doelgroep.
  3. Naamgeving: De naam Sportservive Noord-Brabant wordt geassocieerd met een servicebureau wat te eng is en waarmee ze zichzelf te kort doen. Vandaar dat gekozen is voor een afkorting als officiële naam: SSNB.

Propositie per doelgroep

Per doelgroep hebben we proposities ontwikkeld. Deze geeft lading aan de propositie door de belofte ook te koppelen aan de behoefte en de bewijsvoering. We hebben het tevens gebruikt als toetsing en verdieping op de eerder gedefinieerde positionering. Per doelgroep geven de specifieke proposities lading én focus aan de paraplu positionering.

Communicatie

De website is de basis voor de positionering. Dit is ook het bronpunt voor veel communicatie. Ambassadeurs en events (kennisbijeenkomsten) zijn belangrijke speerpunten om echt in contact te komen met de droomklant. Offline (documentatiemateriaal) en social (Twitter als belangrijkste) worden hierin als ondersteunende middelen ingezet.

SSNB | Sportservice Noord-Brabant - Voetbal
logo   |   huisstijl   |   huisstijlhandboek   |   website   |   fotografie   |   wervingsfolders   |   Nieuwsbrief   |   subsites gemeenten
Categorieën
content & creatie digital marketing strategie

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Breng bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidoost-Brabant in kaart

Naamsontwikkeling

Design

Storytelling

Een regionale samenwerking

ZO Slim Bereikbaar is een samenwerkingsverband vanuit de Gemeente Eindhoven tussen 21 gemeenten met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Zuid-Oost Brabant. Hiervoor gaan 130 projecten lopen tot en met 2030.

De Bereikbaarheidsagenda verdient aandacht omdat ze voor alle inwoners in de regio van invloed gaat zijn op de manier waarop mensen kunnen reizen binnen en (naar) buiten de regio. Voordat het zover is moeten gemeentebesturen besluiten nemen en gaan weggebruikers mogelijk hinder ondervinden van de (bouw)werkzaamheden. Mensen moeten toegang kunnen hebben tot de achtergrond(verhalen) van de Bereikbaarheidsagenda om de veranderingen (in hun achtertuin) in groter perspectief te kunnen plaatsen.

Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid

Een van de doelen bestaat uit het streven naar een robuuste, goed functionerende driehoek in het hoofdwegennet in de regio te creëren. De bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant neemt dit als uitgangspunt en concentreert zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
En daarmee Zuidoost Brabant verlossen van zijn knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid én de ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

De doelgroepen zijn bestuurders en raadsleden (primair), communicatieadviseurs en beleidsmakers 21 gemeenten (secundair) en inwoners van de 21 gemeenten (tertiair).

Gemeente Eindhoven | Nieuwsbrief Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
Gemente Eindhoven | Website Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

ZO slim bereikbaar

Het project heet officieel ‘de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant’. In de communicatie
gaan we de naam ‘ZO Slim Bereikbaar’ gebruiken. ZO staat hierbij voor Zuidoost-Brabant.
Dit moet in eerste instantie ingezet worden in combinatie met Bereikbaarheidsagenda.

In de agenda zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
> Samen, slim en robuust
> Extern bereikbaar, intern bereikbaar, quality of life, smart mobility, waarde toevoegen
> Duurzaamheid en leefbaarheid: Het bevorderen van fiets en OV in de regionale mobiliteit en het faciliteren van slimmer gebruik en keuzes door gebruikers bevordert duurzamer mobiliteit en draagt bij aan leefbaarheid in de 21 kernen.

De gewenste uitstraling moet laagdrempelig en communicatief zijn. De uitgangspunten moeten hierin namelijk terug te zien zijn.

 

ZO'n slim overzicht

Voor de interne organisatie van de gemeenten is er een website met een inlog gemaakt waar alle projecten overzichtelijk staan vermeld. Het is mogelijk gemaakt dat een ieder die bevoegd is, kan werken aan een project dat aan die persoon is toegekend. Op deze wijze is eenvoudig te duiden en overzichtelijk in welk stadium elk project is. De stadia maken onderscheid in: opzet plan-goedkeuring plan-subsidie verstrekt tot uitvoering plan en gereed plan.

Logo en huisstijl   |   website   |   nieuwsbrief   |   animatie   |   fotografie
Categorieën
content & creatie strategie

Zayaz

Zayaz

Een nieuwe positionering geïnspireerd op de droomklant

Strategie

Merkontwikkeling

Propositie

Middelenbepaling

Een nieuwe positionering

Voor woningcorporatie Zayaz hebben we 6 in-company workshops georganiseerd met verschillende mensen uit de organisatie. Centraal hierin stond een nieuwe positionering die geïnspireerd is op de droomklant. De nieuwe strategie komt tot uiting in storytelling en het nieuwe communicatieconcept waarbij de wederkerigheid van het woord Zayaz het bronpunt is.

Bijzonder aan dit traject was dat de nieuwe strategie tot op competentieniveau van de afdeling communicatie is ingevuld.

Iinteractie, inspiratie en inzichten

Vanuit Media Outlaws bieden wij op basis van ons Media NXT strategisch stappenplan incompany workshops aan. Dit zijn workshops die volledig afgestemd zijn op de bedrijfssituatie. In dit geval ga je met een team of afdeling vanuit een gezamenlijk communicatiedoel aan de slag om een doelgericht cross mediaplan op te stellen. Het door ons ontwikkelde interactieve Media NXT stappenplan is niet alleen een ideaal middel om tot strategische inzichten te komen over de aanscherping van je propositie en je doelgroep. Het daagt ook uit om tot onconventionele en creatieve oplossingen te komen die matchen met je doelgroep.

Onze ervaring is dat doordat je eigen medewerkers in spelvorm – leuk om te doen – betrekt, dat dit sterk bijdraagt aan commitment c.q. intern draagvlak. Bovendien zijn de ideeën die er uit komen vaak heel realistisch / uitvoerbaar wat er voor zorgt dat het ook direct uit te rollen is. Als facilitator van de workshop helpen wij met kennis en inspiratie om te komen tot het juiste niveau. De workshop zit boordevol tips, inzichten en inspirerende cases.

De output van een in-company workshop is een cross media plan op maat met een focus op nieuwe media. Een in-company workshop biedt draagvlak. Medewerkers voelen zich deelgenoot.

Dit zorgt voor een solide basis om een communicatiestrategie | veranderingsproces uit te rollen.

Zayaz in-company workshop
Zayaz infographic

Wie is Zayaz?

Zayaz is een realist en positioneert zich ook als zodanig. Door de dingen goed te doen voor de huurders, creëren ze de ruimte om de goede dingen te kunnen doen. Zayaz staat voor resultaatgericht, duidelijkheid, herkenbaarheid en het bieden van toegevoegde waarde. Zayaz voelt zich thuis in de samenleving en kan goed met verschillende mensen om gaan. Dat herken je aan de persoonlijke en betrokken stijl. Zayaz is vastbesloten om mensen zover te krijgen dat ze gaan léven, meedoen. Vanuit die drive is Zayaz onafhankelijk, zelfstandig: opereren zij in de voorhoede van theorie en praktijk.

 

Zayaz durft keuzes te maken en andere wegen te bewandelen om resultaat en waarde te bieden.

Workshop   |   infographic   |   identiteit   |   storytelling
Categorieën
content & creatie strategie

Totum

Logo_TOTUM 225px

TM Essentials

Hoe maken we Totum als merk bekender bij de directe doelgroep?

Strategie

Positionering

Online verkoop

Ontwikkelen van een consumentenstrategie

Doel is het ontwikkelen van een consumentenstrategie zodat Totum als merk bekender wordt bij de directe doelgroep. Dit zal er toe moeten leiden dat Totum minder afhankelijk wordt van het retailkanaal. De strategie heeft vooralsnog alleen betrekking op de Nederlandstalige markt (Nederland en Vlaanderen). Bij succes kan gekeken worden in hoeverre het interessant is om strategieën of concepten ook te adapteren naar andere landen.

Het merk Totum is een merk dat intern geladen is, maar niet extern uitgedragen wordt. Dit terwijl er genoeg potentie is. Totum is weliswaar niet direct een naam die iedereen kent, maar als je op een feestje vertelt dat je voor een merk werkt dat internationaal actief is in 70 landen, met 100 producten en dat in meer dan 400 winkels te koop is in Nederland, dan is dat zeker iets waar je trots op kunt zijn!

Een sympathiek merk

Het plan is gebaseerd op de inzichten en ideeën uit verschillende workshops met wisselende groepssamenstellingen van Totum.

Het plan gaat nader in op de consequenties voor de marketingstrategie en hoe de ambities uit dit plan kunnen worden verwezenlijkt. Uit de workshopsessies kwamen een 5-tal strategische aanbevelingen die de scope van het plan overstijgen.

DNA
Totum is een bescheiden merk, maar ook een sympathiek merk. Samenwerken, gunfactor, familiegevoel zijn eigenschappen die een beperkte toegevoegde waarde hebben qua consumentenmarketing.

Als we het in een woord moeten omvatten dat is dat ‘club’, en dan bij voorkeur ‘knutselclub’. Voordeel hiervan is dat dit naar buiten toe in potentie een sterke aantrekkingskracht heeft. Zeker als we het vertalen naar meer doelgroepgerichte concepten als de Knutselbende, KnutselKanjer, Knutselkampioen, etc.

DNA Totum
Totum Tess

Totum is de held

Vanuit Totum past het archetype ‘de gewone man’ of beter gezegd ‘de gewone vrouw’ nog het beste bij Totum als intrinsiek merk.

Maar als we kijken welke richting we op moeten en dat het vooral een leuk consumentenmerk moet worden dat zowel kinderen als moeders aanspreekt, dan is de heldenrol interessanter. Dit ligt in het verlengde van conceptrichtingen als de KnutselKanjer, KnutselKampioen of Knutselbende. Qua toon mag het de avontuurlijke kant opgaan. Als we maar niemand uitsluiten.

Iedereen moet zich een held kunnen voelen!

Workshop   |   caracter   |   packing design   |   infographic

Daag jij ons uit voor je volgende project?

Daag ons uit !

Benieuwd wat we voor jouw online resultaten kunnen doen?